Bất động sản

VLM Law Firm giải quyết mọi khía cạnh liên quan đến bất động sản, bao gồm: 

  • Tư vấn về soạn thảo hợp đồng thuê nhà ở và nhà ở thương mại; 
  • Thực hiện các thủ tục pháp lý cho việc chuyển giao bất động sản có mục đích, cũng như là việc chuyển giao bất động sản phát sinh từ việc thanh lý, đấu giá, yêu cầu của tòa án, ly hôn và mất khả năng thanh toán; 
  • Đàm phán và soạn thảo các hợp đồng về kinh doanh bất động sản, gồm các dự án dân cư và thương mại; 
  • Thực hiện các thủ tục hành chính nhằm phục vụ đầu tư và phát triển dự án bất động sản, ví dụ như xin phê duyệt nguyên tắc đầu tư, phê duyệt kế hoạch, phê duyệt dự án đầu tư, thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng, v.v…