Hợp đồng, Giao dịch

VLM Law Firm hỗ trợ khách hàng trong việc:

  • Soạn thảo và rà soát hợp đồng thương mại, hợp đồng dân sự dựa trên yêu cầu của khách hàng; 
  • Đàm phán hợp đồng, thỏa thuận để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng; 
  • Quy chuẩn hóa các mẫu hợp đồng cho hoạt động kinh doanh.