Sáp nhập & Mua lại

VLM Law Firm đại diện cho khách hàng trong các giao dịch sáp nhập & mua lại về việc:

  • Đảm bảo thực hiện các quy định cạnh tranh; 
  • Đạt được thỏa thuận sáp nhập & mua lại; 
  • Tiền hành thẩm định pháp lý;
  • Soạn thảo & rà soát các hồ sơ giao dịch; 
  • Thực hiện hoạt động để hoàn tất giao dịch; và
  • Theo dõi các yêu cầu sau khi hoàn tất giao dịch.