Giấy phép

VLM Law Firm chuyên hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục để xin cấp các loại giấy phép trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm:

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
  • Giấy phép bán lẻ; 
  • Giấy phép lao động; 
  • Thẻ tạm trú;
  • Giấy phép xây dựng; 
  • Giấy phép liên quan đến các vấn đề xây dựng khác.